خرچنگهای خلیج فارس
 

ساحل نشينان خليج فارس، به خرچنگ سنگو (Sengoo) یا سینگو، می گویند. سینگو دارای انواعی به این شرح میباشد:

  • سینگو آدمی: خوراکی است

  • سینگو کلگری (Kolgery): خرچنگی است که به وسیله کلگر یا قفس سیمی صید می شود

  • سینگو شهیوب (Shahyoob) : بعنوان طعمه به مصرف صید ماهیان میرسد

  • سینگو باکومال (Bacoumal) : در سنگهای ساحلی زندگی می کند

  • سینگو کندر اشکن (Kandar Eshkan) : یا خرچنگ چوب شکن

  • سینگو گاری: جثه ای کوچک دارد

  • سینگو ملا (Mulla)‌ : رنگش سفید و پشتش گل گلی است

  • خرچنگ دراری : رنگ سرخ است

  • سنگو نرمو : پشتش نرم است

  • سینگو مرجان: در محلهای سنگی و در بین مرجانها، زندگی می کند

فهرست جامع الفبائی

نقشه ها

مکان ها

شخصیتها

کتابنامه

تاریخ

جغرافیا، اقلیم و طبیعت

اقتصاد، تجارت و صنعت

فرهنگ، هنر و جمعیت

دیدنیهای خوزستان

دستاوردهای انقلاب

دفاع مقدس

ارسال مطلب