آبزیان خلیج فارس 
 

خليج فارس بزرگترين پناهگاه موجودات دريايی ايران و خوزستان از آبزيان ظريف و كوچك تا بزرگترين پستانداران روي زمين يعني نهنگهاي بزرگ و غول آسا ميباشد :

تعداد زيادی از اين آبزيان كه در نوع خود زيباترين موجودات دريايی هستند، به علت حوادث مختلف و مسايل زيستی به اين پناهگاه آرام و گرم پناه آورده و از هزاران سال پيش در آن به زندگی خويش ادامه می دهند.

مهمترين اين آبزيان ماهی های خــوراكی بوده و كوسه ماهي، اره ماهي، بمبك، ماهی لقمه و اسب ماهی از ماهی های غير خوراكی خليج فارس محسوب می شوند.

علاوه بر اين خليج فارس دارای صدها گونه ماهی تزئينی است كه برخی از نمونه های آن همانند ماهي امپراتور در جهان نادر است. برخي از گونه هاي تزئيني عبارتند از :

 • جراح دم زرد

 • آنتن دار

 • دلقك آبي

 • كاردينال

 • هامور

 • سقماهي

 • دم گاوی

 • نئون

 • آرايشگر

 • صندوق ماهی

 • شاخدار

 • خروس دريايی

 • پيكاسو

 • ملوان

 • چيتي

 • شقايق

 • ژله

 • پيكاسوی مشكی