سلسله هخامنشیان
 

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به هخامنش میرساندند که سرکرده طایفه پاسارگاد از طایفه های پارسیان بوده است.

برای شناخت جامع فرهنگ و تمدن ایران دوران هخامنشیان که تاثیری بنیادین بر دورانهای بعد گذارده است، گریزناپذیر می باشد. از نظر نام و عنوان، این درست است که شاهنشاهی بزرگ ماد دورانی طولانی نپایید و جای خود رابه شاهنشاهی هخامنشی سپرده، ولی نکته بسیار مهم آنکه شاهنشاهی هخامنشی چیزی جزه تداوم دولت و تمدن مادی نبود. همان اقوام و همان مردم، روندی را که برگزیده بودند با پویایی و رشد بیشتر تداوم بخشیدند و در پهنه أی بسیار وسیع، آن را تا پایه بزرگترین شاهنشاهی شناخته شده جهان، اعتبار بخشیدند.

هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح لیدی و بابِل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش را بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی میدانند.

شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می دانند. هخامنشیان ۲۲۰ سال (از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۳۳۰ پیش از میلاد) بر بخش بزرگی از جهان شناخته شده آن روز از رود سند تا دانوب در اروپا و از آسیای میانه تا شمال شرقی آفریقا فرمان راندند كه خوزستان امروزي و شهر شوش در قلمرو اين پادشاهي بوده است. شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر مقدونی بر افتاد.

شاهنشاهان هخامنشی :

 • کوروش بزرگ

 • کمبوجیه

 • بردیای دروغین (گوماته مغ)

 • داریوش بزرگ

 • خشایارشا (خشیارشا)

 • اردشیر یکم (اردشیر درازدست)

 • خشایارشای دوم

 • سغدیانوس

 • داریوش دوم

 • اردشیر دوم

 • اردشیر سوم

 • ارسس

 • داریوش سوم