1 597 مدخل بدون صفحه
2 44 مدخل بدون متن
3 38 مدخل بدون متن + تصویر
4 0 مدخل+ متن ویرایش نشده
5 119 مدخل+ متن نهائی
6 6 مدخل+ اطلاعات همراه
804 جمع کل